Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PuL i dagligt tal.

Ändamål med behandlingen

Behandlingen av personuppgifter sker inom ramen för Blendow Groups olika verksamheter och affärsområden. Insamlade uppgifter hanteras enligt denna policy.

Personuppgifterna lagras och behandlas i datasystem i syfte att administrera fakturering, beställningar, prenumerationer, inbjudningar och gästlistor, erbjuda relevant information till kunder samt för att marknadsföra Blendow Group samt dess produkter och tjänster.

Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter behandlas av Blendow Group för ovan nämnda syften: namn, adress, telefonnummer, e-post, arbetsgivare och intresseområden.

Personuppgiftsansvarig

Blendow Group AB, 556744-7858, Humlegårdsgatan 14, 114 46 Stockholm, Tel: 08-579 366 00. Kontaktperson samt PUL-ombud: Daniel Hedsén, e-post: daniel.hedsen@blendow.se

Gallring

Personuppgifter lagras av Blendow Group under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificerats ovan eller i övrigt krävs enligt lag. Därefter kommer informationen att raderas ur Blendow Groups system.

Rättning av uppgifter

Du har när som helst rätt att begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Begäran görs hos personuppgiftsansvarig (se ovan).

Marknadsföring

Begäran om att dina personuppgifter inte ska används i marknadsföringssyfte görs hos personuppgiftsansvarig på adressen angiven ovan.

Registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Begäran om registerutdrag skall göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran sker hos personuppgiftsansvarig på adressen angiven ovan.

Redaktionellt innehåll som inte omfattas av PuL

Redaktionellt innehåll i Dagens Juridik, Legally Yours och Legally Business omfattas av utgivningsbevis vilket medför att PuL inte gäller i den utsträckning tillämpning av PuL skulle strida emot bestämmelser avseende tryck- och yttrandefrihet.